Πληροφορίες

Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανονισμούς ΚΓΠΔ (GDPR) από 25.05.2018 για τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων.

Μετά από την εγγραφή και login θα έχετε την δυνατότητα να διαχειρίζεστε ή διαγράψετε τα δεδομένα σας που αποθηκεύσαμε.