Εκτύπωση
Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ

Επιβεβαίωση Α.Φ.Μ / VAT VIES Validation